แบบฟอร์มจองห้องประชุมออนไลน์

จัดการประชุม

การประชุมผ่านระบบออนไลน์ หากต้องใช้ห้องประชุมร่วมด้วยจำเป็นต้องจองห้องประชุมก่อนบน http://booking.doae.go.th